Er is een reglement waarin de regels staan die gelden voor de organisatie van de Adriaan Dessing Prijs. Het reglement is bindend en bevat ook de criteria voor toekenning van de Jury Prijs en Publieksprijs.

Aanvullende criteria voor toekenning

Voor de Adriaan Dessing Prijs over 2000 – 2019 komen in aanmerking de ontwerpers, van bouwwerken:

  • die opgeleverd zijn in de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2019,
  • De projecten liggen binnen de Streekgrenzen van de streek het Westland, dus incl. Midden Delfland.
  • De projecten waren bouwvergunning plichtig en/of aanlegvergunning plichtig zijn en na vergunningverlening conform gerealiseerd.
  • De projecten voldoen aan de doelstelling van de Prijs, zoals bepaald in het reglement van deze Prijs

De ontwerper, eigenaar, ontwikkelaar, gebruiker kunnen het plan aanmelden via de website AdriaanDessingPrijs.com. De secretaris van de jury zet de informatie door naar de juryleden.

De leden van de jury bepalen de te nomineren projecten, na toetsing aan de criteria.

De architecten van de genomineerde projecten worden daarna verzocht binnen 48 uur te laten weten of zij de nominatie accepteren. Hierna kan de beoordeling door de Jury van de Adriaan Dessing Prijs verder plaatsvinden en tevens zal voor het publiek de benodigde informatie beschikbaar komen.

Door de WOS en de dag- en weekbladen worden 3 genomineerde projecten van de jury bekend gemaakt. Aanvullende informatie kan in dit stadium nog door de jury worden gevraagd. Voor de stemming voor de Publieksprijs vindt informatie op de website.

Reglement Adriaan Dessing Prijs

Artikel 1: Algemeen

a.  De Architectuurprijs Westland is ingesteld door het bestuur van WestlandDesign.

b. Onder Westland wordt verstaan het gebied dat gevormd wordt door de plaatsen Wateringen, Kwintsheul, Naaldwijk, Honselersdijk, Maasdijk, de Lier, Den Hoorn, ‘t Wout, Schipluiden, Maasland, Heenweg, ‘s-Gravenzande, Monster, Ter Heijde en Poeldijk. De streek Westland wordt hier dus bedoeld.

c. De organisatorische werkzaamheden incl. de financiering rond de totstandkoming van en de prijsuitreiking zal geschieden door de jury van de prijs, in overleg op hoofdlijnen met het bestuur van WestlandDesign.

Artikel 2: Doel

Het doel van de Architectuurprijs Westland is het actief stimuleren en aandacht geven aan ‘eigentijdse vormgeving van de gebouwde omgeving bij een groter publiek in het Westland’, in de meeste brede zin van het woord. Dit kan zowel op het bouwkundig, weg en waterbouwkundig, landschappelijk als op stedenbouwkundig terrein, niet alleen in de woningbouw en utiliteit, maar ook op de schaal van een individueel boeren-, landbouw-, of tuinbouwbedrijf of een groep van die bedrijven. Dit kan door middel van het toekennen van een prijs aan een persoon, een bureau, of organisatie, die in de benoemde periode bijzonder heeft gepresteerd of zich bijzonder heeft ingezet voor een stedenbouwkundig plan, een of meer bouwkundig(e) object(en) of een combinatie van beiden.

Voor de prijs komen in aanmerking: de ontwerper, de architect, het architectenbureau, de opdrachtgever of de projectontwikkelaar, mede afhankelijk van de specifieke visie van het team dat geleid heeft tot het plan, dat werd aangemeld.

Artikel 3: verbouwingen, renovaties e.d.

De prijs kan ook worden toegekend aan een object dat na een verbouwing of een renovatie als een bijzonder geslaagd voorbeeld, van zowel de nieuwe vormgeving als in het kader van de duurzaamheid, bovenlokaal zeer hoog scoren. Inpassing van het gebouw in de directe omgeving wordt als een zeer belangrijk aspect gezien. Ook monumenten zouden op deze wijze kunnen worden bekroond, hoewel de streek Westland al een specifieke Oud-Westlandprijs van het Genootschap Oud-Westland kent. 

De prijs kan worden toegekend aan: de ontwerper, de architect, het architectenbureau, het gebouw, de opdrachtgever en/of de projectontwikkelaar, mede afhankelijk van de specifieke visie die geleid heeft tot het resultaat dat wordt aangemeld.

Artikel 4: Deelname

a. Mededinging naar de Adriaan Dessing Prijs staat open voor iedereen, behalve voor het bestuur van WestlandDesign en leden van de jury.

b. Per aanmelding kan slechts één gebouw van een ontwerper etc. meedingen naar deze prijs.

c. De prijs kan aan een persoon, organisatie of rechtspersoon worden toegekend.

Artikel 5: Inzendingen

a. De Adriaan Dessing Prijs wordt in principe eenmaal in de twee jaar uitgereikt.

b. De jury van de Adriaan Dessing Prijs zal namens het bestuur van WestlandDesign een oproep doen uitgaan middels een mailing naar leden, relaties, gemeente Westland en persberichten naar diverse media. Waarmee belangstellenden worden opgeroepen aanmeldingen in te sturen, dan wel kandidaten te stimuleren zich aan te melden, die in aanmerking kunnen c.q. willen komen voor de Adriaan Dessing Prijs 2022

c. Iedereen kan kandidaten voordragen. Kandidaten kunnen door zichzelf, maar ook door anderen worden voorgedragen. Uit deze aanmeldingen maakt de jury van de Adriaan Dessing Prijs een selectie. De geselecteerde kandidaten worden schriftelijk, van hun kandidatuur op de hoogte gesteld door de secretaris van de jury. Kandidaten die door anderen zijn aangemeld worden daarbij gevraagd hun voordracht schriftelijk te bevestigen bij de ontwerper van het object. Deze melding is voorwaardelijk voor eventuele mededinging naar de prijs.

d. Uit de aldus meedingende voordrachten selecteert de jury van de Adriaan Dessing Prijs 2022 minimaal drie genomineerden. De jury zal hiertoe een schriftelijk voorstel met uitvoerige motivatie aan het bestuur van WestlandDesign doen toekomen. In dit voorstel draagt de jury één van de genomineerden voor als winnaar van de Adriaan Dessing Prijs 2022, echter wel in een gesloten enveloppe.

Artikel 6: Jury van de Adriaan Dessing Prijs

a. De jury wordt benoemd door het bestuur van WestlandDesign.

b. Leden nemen voor een periode van vier jaar zitting in de jury. Verlenging van de periode is mogelijk.

c. De jury bestaat uit ten minste drie en maximaal vijf personen. Deskundigheid staat voorop bij de voordracht. De jury kan zich eventueel laten adviseren door externe deskundigen. Het bestuur van WestlandDesign bemoeit zich niet inhoudelijk met de jurering, alleen bij zeer hoge uitzondering kan zij om een gemotiveerde correctie verzoeken of het uitreiken van de prijs uitstellen.

d. De jury is gehouden aan de gouden regel om geen mededelingen naar buiten te doen over kandidaten, nominaties enz. Pas nadat zij hier uitdrukkelijk toestemming voor hebben gekregen van het bestuur van Westland Design, kan dit diskreet gebeuren.

e. De jury draagt aan het bestuur van WestlandDesign een prijswinnaar voor. De secretaris van de jury bespreekt hiertoe een onderbouwd rapport met daarin de motivatie.

f. De jury zal naar eigen inzicht en in overleg met het bestuur van WestlandDesign een huishoudelijk reglement, rooster van aftreden, vergaderschema en werkwijze ontwikkelen en onderhouden. De voorzitter van WestlandDesign zal, indien nodig, op de hoogte worden gehouden door de secretaris van de jury.

g. De jury kan een specifieke naam gebruiken, als een soort van werknaam voor deze prijs. Zoals direct na de uitreiking van de eerste prijs al werd aangegeven, wordt vanaf 2018 de naam voor de Architectuurprijs Westland in de communicatie De “Adriaan Dessing Prijs” gebruikt.

Artikel 7:Toekenning prijs

a. De jury van de Architectuurprijs Westland, c.q. Adriaan Dessing Prijs maakt een voorstel voor de prijswinnaar van de Architectuurprijs Westland. Dit voorstel kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en met zeer zwaarwegende argumenten door het bestuur van WestlandDesign op een ‘hold’ worden gezet. De jury wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en mondeling toegelicht.

b. Mocht het voorstel van de jury niet door het bestuur van WestlandDesign worden overgenomen, dan stelt het bestuur de jury in eerste instantie in staat met een gewijzigd voorstel te komen. Komen zij hier niet uit dan kan het bestuur in overleg met de jury kiezen voor de nummer twee van de nominatie als winnaar, of de toekenning van de prijs met twee jaar uitstellen, gepaard gaande met een nieuwe voorstel over ca twee jaar.

c. De jury maakt een keuze van drie personen, gebouwen of bedrijven uit de voordrachten voor de Adriaan Dessing Prijs zoals genoemd in artikel 2. De drie personen, gebouwen of bedrijven worden vanaf dit moment de drie genomineerden voor de Adriaan Dessing Prijs met jaar vermelding genoemd.

d. De Architectuurprijs Westland omvat een bedrag van € 1.000,=, een oorkonde en een beeldje. Indien haalbaar zal er een eenvoudig boekwerkje over het werk van de prijswinnaar worden uitgegeven. Dit zal niet op hetzelfde moment kunnen, maar wel binnen 4 maanden na die uitreiking,

e. De Publieksprijs van de Adriaan Dessing Prijs omvat een bedrag van € 500,=, een oorkonde en een beeldje. De wijze waarop deze prijs tot stand komt gaat als volgt. Nadat de drie genomineerden bekend zijn gemaakt d.m.v. spotjes op de lokale televisie, start ook een stemming voor het publiek zoals omschrijven op de site van de AdriaanDessingPrijs.com. Zie ook punt 7g.

e. Wanneer de jury niet tot een voorstel kan komen, wordt de prijs dat jaar niet toegekend en zal een nieuw voorstel over ca twee jaar plaatsvinden.

f. De jury kan bij uitzondering een oeuvreprijs toekennen aan een ontwerper, architect, architectenbureau, opdrachtgever of projectontwikkelaar. Die persoon of het bureau heeft zich over een periode van meer dan 15 jaar bijzonder ingezet of uitgeblonken op het terrein van de architectuur in het Westland of als Westlander c.q. Westlands bedrijf, nationaal of internationaal haar werk op een aansprekende wijze op de kaart gezet.

g. De jury maakt iedere twee jaar melding van de genomineerden, de uitreiking van haar prijs en zorgt voor verspreiding van een uitgebreid persbericht aan de media. Via de lokale televisie zullen spotjes worden getoond van de genomineerden om iedereen te informeren en het publiek te enthousiasmeren mee te doen aan stemming voor de publieksprijs.

h. Over de toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd met de jury en/of het bestuur van WestlandDesign. De jury zorgt binnen 3 maanden na de uitreiking van de Adriaan Dessing Prijs voor een financieel overzicht, aan het bestuur van WestlandDesign. Dit overzicht wordt door het bestuur binnen 2 maanden beoordeeld.

Artikel 8: Prijsuitreiking

a. De prijs zal worden uitgereikt tijdens een door WestlandDesign, in overleg met de jury, aan te wijzen bijeenkomst, waarbij genomineerden, leden van WestlandDesign, belanghebbenden en belangstellenden uit het publiek, de politiek, cultuur, de bouwwereld breed etc. kunnen worden uitgenodigd.

b. De prijs wordt aan de winnaar uitgereikt door de voorzitter van WestlandDesign of in overleg met hem door een ander persoon die dat jaar als geschiktere kandidaat wordt gezien.

c. De publiciteit rond de uitreiking van de prijs is in handen van de jury, hij of zij overlegt met de secretaris van WestlandDesign.

Artikel 9: Slotbepalingen

a. Inzenders en mededingers worden geacht bekend te zijn met dit reglement.

b. Het bestuur van WestlandDesign is als enige gerechtigd het reglement aan te passen. De jury en leden van WestlandDesign kunnen voorstellen doen aan het bestuur.

c. Het bestuur van WestlandDesign en de jury kunnen het als hun taak opvatten om de prijswinnaar(s) te helpen met publiciteit rond de Architectuurprijs Westland.

d. Tekeningen en andere informatiedragers van de al of niet genomineerde werken, kunnen met toestemming van de eigenaren aangeboden worden aan de redactie van het eventuele jaarboek of jaarverslag van WestlandDesign, of andere instellingen die hieraan publiciteit willen geven.

e. Het reglement van de Architectuurprijs Westland c.q. Adriaan Dessing Prijs zal na het vaststellen ervan gepubliceerd worden op de website van WestlandDesign en AdriaanDessingPrijs.com.

f. De samenstelling van de jury van de Adriaan Dessing Prijs zal op de eigen website en het eventuele jaarboek of jaarverslag van WestlandDesign te lezen zijn.

Piet van der Valk namens de jury

Aad Wubben namens Westland Design