Jury Adriaan Dessing Prijs

 • Benoeming
  Het bestuur van WestlandDesign benoemt de jury van de Adriaan Dessing Prijs. De juryleden worden benoemd op persoonlijke titel voor één periode van 4 jaar. De jury werkt onafhankelijk van WestlandDesign. Bouwwerken waarbij eventueel juryleden als ontwerper betrokken zijn geweest, komen niet in aanmerking voor de prijsronde waarbij zij als jurylid optreden.
 • Samenstelling
  De jury bestaat uit 4 leden waaronder één voorzitter/secretaris. De jury wordt samengesteld op basis van het reglement dat samen met WestlandDesign werd gemaakt.
 • Vergaderingen
  De jury beoordeelt de aangemelde bouwwerken op grond van de criteria in het reglement en stelt de 3 genomineerde projecten vast. De jury vraagt de ontwerper(s) genomineerde van de genomineerde projecten aanvullende informatie. Hierna kiest zij uit deze 3 genomineerde projecten de winnaar van de Adriaan Dessing Prijs.
  De jury vergadert zo vaak als nodig is om te komen tot een oordeel over de genomineerde bouwwerken die daartoe aan haar worden voorgelegd. De jury kan ertoe besluiten de genomineerde bouwwerken te bezoeken.
 • Juryoordeel
  De jury brengt zijn oordeel uit aan WestlandDesign. Het oordeel van de jury is bindend voor alle betrokkenen. Over het juryrapport kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Juryrapport
  De beslissing van de jury wordt gemotiveerd weergegeven in het juryrapport. Het juryrapport bevat tevens een beknopte omschrijving van alle genomineerde bouwwerken. Het juryrapport wordt vastgesteld door WestlandDesign. Het juryrapport is schriftelijk en wordt na de prijsuitreiking openbaar gemaakt. Het juryrapport wordt ook toegezonden aan de sponsors van de Adriaan Dessing Prijs’.

De Jury van de Adriaan Dessing

De leden van de Vakjury zijn:

 • Wim van der Valk
 • Carla de Kovel
 • Jacques van Paassen
 • Piet van der Valk

Piet van der Valk is voorzitter/secretaris van de jury.
De jury werd voor de rapportage ondersteund.

De Publieksprijs

De genomineerde projecten worden via de bekende weekbladen Het Hele Westland, Groot Westland, De Schakel en de WOS bekend gemaakt. Daarna kunnen de geïnteresseerden via de site AdriaanDessingprijs.com hun stem konden uitbrengen.

Het bestuur van WestlandDesign stelt de uitslag vast. Dit besluit is bindend en over dit besluit kan niet worden gecorrespondeerd.