Privacy statement Adriaan Dessing Prijs

De Adriaan Dessing Prijs, hierna te noemen ADP, waarborgt de bescherming van de privacy van de gebruikers van haar website. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. ADP neemt hierbij de wettelijke vereisten die zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens in acht.

Om van de activiteiten van ADP gebruik te kunnen maken, verstrekt u in een aantal gevallen uw persoonsgegevens. Met dit privacy statement wordt u geïnformeerd over welke persoonsgegevens van u worden verzameld, voor welk doel en welke rechten u hebt.

Dit privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Niet natuurlijke personen, waaronder rechtspersonen, hebben geen persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy statement en kunnen hieraan daarom geen rechten ontlenen. Onderaan dit privacy statement vindt u de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Van wie verwerkt ADP persoonsgegevens:

* Personen die op enige wijze contact opnemen met ADP,

* Ontvangers van nieuwsbrieven en uitnodigingen,

* Gebruikers van het contactformulier op de website van ADP,

* Gebruikers van het aanmeldingsformulier op de website van ADP.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

ADP verwerkt de persoonsgegevens die, in verband met (een van) de in dit privacy statement genoemde verwerkingsdoeleinden, (in)direct aan haar zijn verstrekt. Het gaat onder andere om NAW-gegevens, e-mailadressen en telefoonnummers.

 

Rechtsgrond van de verwerking:

Uw persoonsgegevens mogen worden verwerkt op grond van één of meerdere van de hieronder genoemde redenen:

* ADP heeft toestemming van u ontvangen voor het verwerken van uw persoonsgegevens,

* ADP heeft een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verwerken,

* ADP heeft een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken,

bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven.

 

Doeleinden van de verwerking:

ADP kan uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doeleinden verwerken:

* Het bijhouden van een bestand van geïnteresseerden in de activiteiten van ADP,

* Het versturen van digitale nieuwsbrieven,

* Het nakomen van een wettelijke verplichting,

* Het opnemen en onderhouden van contact.

 

Indien u uw persoonsgegevens niet aan ADP verstrekt, kan zij haar diensten niet voor u uitvoeren. Afhankelijk van het oorspronkelijke doel waarvoor uw persoonsgegevens door ADP worden verwerkt, kan ADP uw persoonsgegevens ook verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

 

Verwerker:

ADP kan een derde (“de verwerker”) de opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. Een (verwerkers)overeenkomst tussen ADP en de verwerker is in dat geval verplicht. ADP zal ervoor zorgdragen dat deze verwerkersovereenkomst wordt gesloten en aan de daaraan gestelde wettelijke vereisten voldoet.

 

Ontvangers persoonsgegevens:

Uw persoonsgegevens kunnen binnen ADP gedeeld worden. Uw persoonsgegevens kunnen uitsluitend verstrekt worden aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de verwerkersovereenkomst of vanwege (een van) de andere verwerkingsdoeleinden die in dit privacy statement genoemd staan.

 

Bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden door ADP zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de (in dit privacy statement) genoemde verwerkingsdoeleinden bewaard.

 

Recht op inzage:

U hebt het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en de informatie in dit privacy statement te verkrijgen. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerkingsverantwoordelijke aan u een kopie van de persoonsgegevens verstrekken.

 

Recht op rectificatie:

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Door middel van onder andere een aanvullende verklaring kunt u de onvolledige persoonsgegevens volledig maken, waarbij de doeleinden zoals opgenomen in dit privacy statement in acht worden genomen.

 

Recht op verwijdering:

U hebt het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens te verwijderen onder andere in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor verwerking ervan of indien uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

 

Recht op beperking:

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt. U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan. Indien u een beperking van de verwerking hebt verkregen, mag ADP uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Uw persoonsgegevens mogen dan alleen nog worden opgeslagen. Indien u een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gebracht voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

 

Recht op het maken van bezwaar:

Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt op grond van het gerechtvaardigd belang van ADP, hebt u te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens in beginsel niet meer verwerkt, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden van ADP die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden.

 

Recht op het overdragen van gegevens:

U hebt het recht dat u uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare vorm verkrijgt. Wilt u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging indienen of wilt u bezwaar maken? Hiervoor kunt u zich richten tot ADP via ons e-mailadres info@AdriaanDessingPrijs.com. Indien uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd of verwijderd of indien de verwerking ervan is beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

 

Intrekking toestemming:

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking. Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan ADP via emailadres info@ AdriaanDessingPrijs.com.

 

Indienen klacht:

Hebt u een klacht? U hebt het recht deze klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is belast met de behandeling van klachten over de naleving van de wettelijke vereisten betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

Wijzigingen:

ADP kan en mag dit privacy statement wijzigen. Dit privacy statement kan onder andere gewijzigd worden in het geval dat de wet- en regelgeving wijzigt, maar ook wanneer er om andere redenen iets verandert in het gebruik van de persoonsgegevens. U kunt dit privacy statement op de website van ADP raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.

 

Cookies:

Onze website maakt geen gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Persoonsgegevens van de bezoekers van deze website kunnen daarmee dan ook niet worden verzameld.

 

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke:

De verwerkingsverantwoordelijke is de Adriaan Dessing Prijs. U kunt ADP bereiken via ons e-mailadres info@ AdriaanDessingPrijs.com.

Westland, 2-12-2019